Välkommen till

SD Kinda

Det här vill Sverigedemokraterna Kinda

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Barn & Utbildning

Sverigedemokraterna i Kinda ser utbildning och omsorg av våra unga som en vital del för att kunna möta en ljus framtid såväl som för individen men även för samhället i stort. Genom god kunskapsförmedling präglad av studiero och ett uppmuntrat kritiskt tänkande skapar vi goda förutsättningar för att eleverna kan stå väl rustade och i frihet göra sina egna val i livet. I Sverigedemokraternas Kinda vill vi se skolan som en trygg plats där studiero och kunskapsinhämtning står i fokus. Då skolan även är en social samvaro är det också av vikt att tydliggöra att ordning och reda är den självklara linjen och överträdelser som är till skada för den enskilda eleven eller omgivningen motverkas.

Trygghet

I Sverigedemokraternas Kinda är trygghet en självklarhet, ingen ska i sin vardag eller i vistelser i den offentliga miljön uppleva otrygghet eller oro för sin egen eller andras säkerhet. Vi ser därmed positivt på nyttjandet av kameraövervakning för att underlätta trygghetsskapande arbete och uppmuntra till god medborgaranda genom införandet av ett civilkuragepris. I Sverigedemokraternas Kinda bygger vi ett samhälle stärkt av gemenskap och samhörighet, ett samhälle grundat på likheter och inte olikheter, på det som binder oss samman och inte det som driver oss isär. Vi ser därmed positivt på att ersätta kommunens integrationsarbete till förmån för bevisad framgångsrik assimileringspolitik.

Vård & Omsorg

I Sverigedemokraternas Kinda ska det vara möjligt att åldras med värdighet. Vi vill därför skapa goda förutsättningar för personalen att utföra sitt arbete under anständiga villkor så att våra äldre kan få det omhändertagande som de förtjänar när behovet uppstår. För att möta framtidens utmaningar är vi av den uppfattningen att digitaliserade tjänster måste utvecklas och införlivas i verksamheterna med tydligt syfte att öka effektiviteten och kvaliteten på vård och omsorgsområdet.

Samhällsutveckling

En förutsättning för en välmående kommun är att den skapar goda möjligheter för de som verkar och bor i densamma att förverkliga sina drömmar. I Sverigedemokraternas Kinda ser vi det därför som en självklarhet att skapa goda förutsättningar för samhällsutveckling genom exempelvis tillhandahållandet av mark för bostadsbyggande och företagsutveckling.

Aktuellt

Denna förening tillhör

SD Östergötland